Biogen REWITAL – badania

Wpływ zastosowania preparatu Biogen REWITAL na zawartość dostępnych makroelementów w glebie (Sustanable soil Managment 2014).

Wnioski:
Zastosowanie preparatu Biogen REWITAL ma istotny wpływ na zwiększenie ilości dostępnych makroelementów w glebie.


Określenie wpływu środka poprawiającego właściwości gleby Biogen REWITAL na plonowanie kukurydzy uprawianej na kiszonkę (IUNG Puławy 2012).

Wnioski:
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono pozytywny wpływ środka poprawiającego właściwości gleby Biogen REWITAL na plonowanie kukurydzy uprawianej na zielonkę. Pod wpływem testowanego środka plony suchej masy kukurydzy wzrosły średnio 11%. Preparat wpływał na aktywność mikrobiologiczną gleby powodując wzrost ogólnej liczebności bakterii, ogólnej liczby promieniowców.


Ocena wpływu preparatu Biogen REWITAL PRO+ na wielkość i jakość plonu buraka cukrowego (BIOTEK Agriculture Polska Sp. z o.o. 2011) .

Technologiczny plon cukru dt/ha:

Ocena wschodów buraka cukrowego:

Wnioski:
Podczas oceny wschodów roślin buraka cukrowego po zastosowaniu preparatu Biogen REWITAL, odnotowano istotnie statystyczne wyższą energię wschodów oraz polową zdolność wschodów w porównaniu do kombinacji kontrolnej. Po zastosowaniu preparatu znacznie wzrósł biologiczny plon cukru w porównaniu do kombinacji kontrolnej oraz do pozostałych kombinacji.

Badania laboratoryjne i polowe

Informacje o firmie

Jak stosować preparaty Bio-gen?

Rekultywacja zbiorników wodnych


Znajdź nas na: