Oczyszczanie środowiska wodnego

Remediant

Preparat Remediant służy do rekultywacji jezior i osadów dennych. Przywraca naturalną równowagę biologiczną zbiornika wodnego.

Preparat jest złożony z bakterii psychrofilowych i psychrotrofowych, całkowicie niepatogennych dla ludzi i zwierząt. Dzięki odpowiednio dobranemu składowi mikroorganizmów ogranicza się zawartość związków biogennych rozpuszczonych w wodzie, ogranicza rozwój glonów i sinic oraz redukuje organiczne osady denne.

Preparat można stosować również do oczyszczania oczek wodnych.

Eutrofizacja zbiorników wodnych spowodowana jest nadmierną ilością związków biogennych rozpuszczonych w wodzie. Do związków biogennych odpowiedzialnych za „zakwitanie wody” należą przede wszystkim związki azotowe i fosforowe. Efektem eutrofizacji jest nadmierny wzrost glonów i sinic, zmniejszenie przejrzystości, tworzenie się nieprzyjemnych zapachów i ograniczenie ilości tlenu w wodzie, choroby i śnięcie ryb, nagromadzenie się osadów dennych, mułu.

Preparat Remediant zawierający bakterie o różnym sposobie działania skutecznie redukuje ilość związków biogennych w wodzie, redukuje skutki eutrofizacji, powoduje wzrost przejrzystości wody oraz redukuje osady denne.

Preparat działa w następujących etapach:

 1. Adaptacja mikroorganizmów do środowiska.
 2. Ograniczenie wzrostu i redukcja glonów w wodzie.
 3. Denitryfikacja azotu rozpuszczonego w wodzie i przekształcenie fosforu rozpuszczalnego w nierozpuszczalny.
 4. Działanie bakterii celuloitycznych lignolitycznych w osadach dennych.
 5. Działanie bakterii proteolitycznych, lipolitycznych.
 6. Działanie bakterii amonifikacyjnych nitryfikacyjnych.
 7. Działanie bakterii denitryfikacyjnych.

Dodatkowym efektem działania preparatu jest zwiększenie populacji ryb oraz zwiększenie ich zdrowotności. Efektywną gospodarkę fosforanową w wodzie prowadzą bakterie z rodzaju Pseudomonas, które tworzą równowagę w zbiorniku wodnym pomiędzy fosforem rozpuszczalnym a nierozpuszczalnym, tym samym ograniczają poziom fosforanów rozpuszczonych w wodzie przyczyniających się do eutrofizacji zbiornika. Za denitryfikację, czyli redukcję azotu rozpuszczonego w wodzie (azotanowego) są odpowiedzialne bakterie kilku rodzajów przeprowadzając proces zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych.

 • redukcja glonów nitkowatych i w toni wodnej,
 • wzrost klarowności wody,
 • zmniejszenie pH mułu, dzięki czemu powstają lepsze warunki do redukcji osadów,
 • zwiększenie pH wody przyspiesza wiązanie jonów fosforanowych w nierozpuszczalnych związkach fosforu,
 • poprawia zdrowotność i powoduje wzrost populacji ryb,
 • zwiększa populację zooplanktonu, będącego wskaźnikiem zanieczyszczenia zbiornika.

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
26-300 Namysłów

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl